Algemene voorwaarden

Artikel 1: De­nities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Werkvelden: het bedrijf Werkvelden, een groothandel in werkkleding, werkschoenen en

 persoonlijke beschermingsmiddelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

 nummer 02094296;

 1. Afnemer: Afnemer van Werkvelden met wie een koopovereenkomst tot het afnemen van

 product(en) wordt gesloten.

 1. Partijen: Werkvelden en Afnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst tussen Afnemer en Werkvelden

 waarop Werkvelden deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

 voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomst met Werkvelden,

 voor de uitvoering waarvan door Werkvelden derden dienen te worden betrokken.

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

 voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld,

 dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 1. Indien Werkvelden niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

 de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Werkvelden in enigerlei mate het recht zou

 verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

 verlangen.

 

Artikel 3: Offerte

 1. Werkvelden biedt haar producten aan in (digitale) catalogi met reeds vastgestelde prijzen. Afnemer

 gaat een koopovereenkomst aan middels het bestellen van de producten uit de (digitale) catalogi.

 Indien gewenst kan Afnemer een o­erte ontvangen van Werkvelden, alvorens een koopovereenkomst

 wordt gesloten.

 1. De o­erte wordt per gewone post en/of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende

 omstandigheden.

 1. De o­erte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende een week.
 2. Alle aanbiedingen en o­ertes van Werkvelden zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding

 slechts door Werkvelden worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.

 1. Mondelinge afspraken en bedingen binden Werkvelden eerst nadat deze schriftelijk door Werkvelden

 zijn bevestigd.

 

Artikel 4: Overeenkomst en contractstukken

 1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven op de website dan wel catalogus dienen te worden aangemerkt als

 een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat

 Werkvelden de bestelling heeft geaccepteerd. Werkvelden en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen

 dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst

 tot stand komt zodra Werkvelden de bestelling heeft geaccepteerd. Werkvelden benadrukt dat het

 ontbreken van een gewone handtekening niet afdoet aan de wilsverklaring van Afnemer bij het

 sluiten van de overeenkomst.

 1. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Afnemers zijn zij hoofdelijk verbonden en

 heeft Werkvelden tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 1. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid,

 uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de

 verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

 1. Werkvelden heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of

 uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

 vooruitbetaling. Afnemer wordt alsdan voordien ingelicht.

 

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en

 wettelijke bijdragen en exclusief de kosten van vervoer en verzending.

 1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Werkvelden bevoegd de prijzen en de verdere

 voorwaarden te wijzigen.

 1. Producten van Werkvelden worden afgenomen c.q. geleverd tegen de prijs die bij aanvaarding van de

 o­erte c.q. het sluiten van de overeenkomst is vermeld door Werkvelden.

 

Artikel 6: Levering

 1. Werkvelden bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien Afnemer bijzondere

 vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het

 opgegeven afhaalpunt of straatadres van Afnemer afgeleverd.

 1. Het risico van verlies of beschadiging van producten die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat

 op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd

 en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden

 gebracht.

 1. Indien Afnemer weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de

 opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van Afnemer. Voornoemde kosten

 alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van

 Werkvelden om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te

 vorderen.

 1. Werkvelden behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen

 of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

 1. Een overeengekomen leveringstermijn kan niet worden gekwali‑ceerd als een fatale termijn, in die zin

 dat Werkvelden na overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim is. Overschrijding van een

 overeengekomen leveringstermijn geeft Afnemer geen recht tot enigerlei schadevergoeding,

 ontbinding van de overeenkomst dan wel enige andere rechtsmaatregel jegens Werkvelden.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling geschiedt à contant bij aevering of op rekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 Werkvelden behoudt zich het recht voor dat betalingen vooraf worden overgemaakt.

 1. Werkvelden kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.
 2. Door Afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en

 kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan. Hiervan kan

 enkel worden afgeweken met uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming van Werkvelden.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te

 geschieden door middel van storting of overmaking op een door Werkvelden aangewezen

 bankrekening. De op Werkvelden bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt

 derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald,

 wordt vorenstaande betalingstermijn gekwali‑ceerd als een fatale termijn.

 1. Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is op

 dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding

 van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van

 voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden

 berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

 momenteel de berekeningsmethode volgens de Wet Incassokosten (WIK). Gemaakte gerechtelijke en

 executiekosten zullen eveneens op Afnemer worden verhaald.

 1. Niet tijdige betaling door Afnemer geeft Werkvelden het recht haar prestatie op te schorten, dan wel

 de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding

 van de overeenkomst.

 1. Verrekening met vorderingen op Werkvelden of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog

 schriftelijk wordt overeengekomen.

 1. Het risico voor de juistheid van elektronische transmissies alsmede verstoring van het elektronische

 verkeer komt volledig voor rekening van Afnemer.

 1. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer,

 is zij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor Afnemer uit de overeenkomst

 voortvloeien, blijven de geleverde zaken het uitsluitende eigendom van Werkvelden. In geval van

 niet-tijdige betaling door Afnemer kunnen de zaken terstond en zonder rechterlijke tussenkomst

 door de verkoper worden teruggevorderd.

 1. Een bestelling vervalt op het tijdstip waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard,

 voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of

 anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest.

 1. Het staat Afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Werkvelden de zaken vóór volledige

 voldoening van alle vordering van Werkvelden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf

 te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

 1. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Werkvelden de zaken aan Werkvelden ter beschikking te

 stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Werkvelden of aan de door Werkvelden

 aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee

 te nemen.

 1. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen,

 worden of blijven daardoor eigendom van Werkvelden tot volledige voldoening van al hetgeen

 Werkvelden van Afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9: Garantie

 1. Werkvelden staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende

 diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door Werkvelden geleverde zaken,

 met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

 1. De door Werkvelden te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

 op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal

 gebruik zijn bestemd.

 1. Een aanspraak op garantie kan alleen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek

 schriftelijk bij Werkvelden worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en

 onder toezending van een kopie van de factuur.

 1. Met betrekking tot producten van derden is Werkvelden tot geen verdere garantie gehouden dan de

 garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de

 eindgebruiker verleent.

 1. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik en

 onderhoud van de geleverde zaken.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Werkvelden met betrekking tot de verkoop en levering van producten is

 uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 9 verwoorde garantie. 2. Werkvelden, noch derden die zij

 betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn

 aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst,

 welke Afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht

 lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 1. Verdere aanspraken van Afnemer, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke

 niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of

 grove nalatigheid aan de zijde van Werkvelden.

 1. Iedere aansprakelijkheid van Werkvelden wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende,

 voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde

 van de order of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van

 Werkvelden is gedekt en door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 1. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde

 overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

 

Artikel 11: Geschillenregeling

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van

 geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de geleverde diensten.